REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRZELNICY KLUB STRZELECKI „BASTION” W ZGORZELCU

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Strzelnica - w postaci specjalistycznego kompleksu strzelnic – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich zlokalizowany w Dłużyna Dolna o nr działki 871 na nieruchomości stanowiącej własność Danuty Podolak zam. Kopernika 7, 59-900 Zgorzelec.
2.
a) Zarządcą Strzelnicy jest – Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki Bastion w Zgorzelcu – nr KRS: 0000662586, siedziba: ul. Bolesławiecka 45a, 59-900 Zgorzelec – zwany dalej KS BASTION lub Zarządca Strzelnicy.
b) Wyposażenie strzelnic stanowi własność KS BASTION Zgorzelec

3. Wszystkich użytkowników strzelnic obowiązują Zarządzenia Zarządcy Strzelnicy lub upoważnionej przez niego osoby.

4. Osoby uprawnione do dysponowania strzelnicami:
a) Właściciel, Zarządca Strzelnicy
b) Prezes KS BASTION lub Kierownik strzelnicy

5. Osoby uprawnione do korzystania ze strzelnic na podstawie wcześniej zatwierdzonego grafiku wykorzystania strzelnic:
a) Członkowie KS BASTION i grupy szkoleniowe po uzyskaniu zgody osób wymienionych w punkcie 4,
b) Zawodnicy sekcji strzeleckiej KS BASTION,
c) Instruktorzy, grupy szkoleniowe i osoby indywidualne,
d) Instytucje, osoby indywidualne

6. Warunki realizacji zajęć szkoleniowych:
a) Podstawowym warunkiem jest przestrzeganie Zasad Bezpieczeństwa oraz metodyki treningu sportowego i taktyczno – bojowego,
b) Zajęcia szkoleniowe i treningi z grupami i osobami wymienionymi w pkt. 5, odbywają się wyłącznie na zasadzie dobrowolności i prowadzone są przez kadrę posiadającą uprawnienia trenersko – instruktorskie. Prowadzący zajęcia trenerzy – instruktorzy są osobiście i bezpośrednio odpowiedzialni za przestrzeganie regulaminu korzystania ze strzelnicy oraz bezpieczeństwo zarówno podczas zajęć jak i całego pobytu grupy lub osób indywidualnych na strzelnicy.
c) Instruktorzy - trenerzy oraz wszystkie biorące udział w szkoleniu osoby powinny posiadać odpowiednie i aktualne ubezpieczenie
d) Właściciel/Zarządca strzelnicy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstałych podczas pobytu na strzelnicy i szkolenia urazów i nieszczęśliwych wypadków,
e) Użytkownicy strzelnic są zobowiązani do poszanowania majątku strzelnicy, oraz do korzystania z urządzeń i sprzętu specjalistycznego zgodnie z przeznaczeniem,
f) Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje kadra szkoleniowa i techniczna KS BASTION lub po wcześniejszym uzyskaniu zgody Właściciela/Zarządcy Strzelnicy a w razie jego nieobecności kierownika strzelnicy uprawniony instruktor – trener reprezentujący wynajmującego od KS BASTION strzelnicę. Każdorazowo osoba ta ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkolenie i pobyt na strzelnicy wszystkich znajdujących się pod jego opieką zarówno osób indywidualnych jak i grup.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNIC

I. PROWADZĄCY STRZELANIE :
1. Posiada odpowiednie kwalifikacje

2. Wydaje polecenia /komendy/, którym wszyscy przebywający na strzelnicy powinni się bezwzględnie podporządkować

3. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących

4. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu

5. Zajęcia prowadzi zgodnie z zatwierdzonym grafikiem wykorzystania strzelnic

6. Prowadzi Książkę Rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza następujące dane:
a) Imię , nazwisko lub nazwa
b) Data, godzina wejścia i wyjścia
c) Rodzaj broni , kaliber , nr pozwolenia na broń
d) Określenie właściciela broni i organu , który wydał pozwolenie na broń albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń.
e) Oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się ze zrozumieniem, z regulaminem strzelnicy, z przepisami bezpieczeństwa i zobowiązaniu się do ich przestrzegania
f) Oświadczenie wymienione w pkt. D obowiązuje każdego użytkownika pierwszy raz korzystającego ze strzelnicy

7. Punkt 6 dotyczy również szkoleń komercyjnych prowadzonych grupowo i indywidualnie na podstawie odrębnej umowy


II. NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ:
1. Bez zgody prowadzącego strzelanie osobą towarzyszącym wchodzenia na stanowisko strzeleckie

2. Używania broni innych osób, korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej właściciela

3. Używania broni i amunicji technicznie niesprawnej, której używanie jest zabronione

4. Odkładania na stolik lub chowania do kabury broni załadowanej

5. Kierowania lufy do ludzi, zwierząt, ptactwa, urządzeń, poza celami, określonymi w regulaminie lub konspekcie, podanym przez prowadzącego

6. Wychodzenia przed linię ognia bez zgody prowadzącego

7. Używania w trakcie strzelania ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych

8. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem

9. Palenia tytoniu


III. SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ I AMUNICJĄ:
1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną, schowaną w kaburze, pokrowcu lub w kasecie do tego celu przeznaczonej . Broń maszynową i długą przenosimy zawsze w pozycji bezpiecznej

2. Broń wyjmuje się tylko na linii ognia, stanowisku strzeleckim, tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening

3. Broń powinna być trzymana ręką wiodącą w/g zasady „broń przedłużeniem mojego ramienia” i wszelkie ruchy broni odbywają się tylko wokół jego osi przy sztywnym nadgarstku; czynności pomocnicze wykonuje ręka druga; lufa skierowana do tarcz, kulochwytu

4. Każdorazowo po utracie kontaktu wzrokowego z bronią i wzięciu jej do ręki należy ją sprawdzić:
a) skierować lufę w bezpiecznym kierunku – do kulochwytu
b) wyjąć magazynek, sprawdzić czy jest pusty
c) odbezpieczyć
d) odciągnąć zamek i zaglądnąć do komory nabojowej
e) po utwierdzeniu się, że jest pusta, zwolnić zamek, oddać strzał kontrolny następnie przystąpić do czynności związanych ze strzelaniem lub podłączyć magazynek, zabezpieczyć i schować do kabury

5. W czasie przerw i odpoczynków nie wolno tracić kontaktu wzrokowego z bronią

6. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego

7. Broń ładuje się wyłącznie na linii ognia / stanowisku strzeleckim /, lufą skierowaną do kulochwytu , prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie: "ŁADUJ" lub "PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STRZELANIA" a strzelanie rozpoczynamy po komendzie "START" lub "OGNIA"

8. W razie "ZACIĘCIA" broni i niemożliwości samodzielnego, bezpiecznego usunięcia go, należy je zgłosić prowadzącemu przez podniesienie wolnego ramienia

9. W przerwach między złożeniami odpoczynek dozwolony jest tylko w postawie "bezpiecznej" lub "gotów" nawet gdyby broń była nie załadowana

10. Po załadowaniu broni nie odkładaj jej i nie przekazuj innym osobom

11. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu

12. Po zakończeniu strzelania broń musi zostać rozładowana / upewnij się, że w magazynkach i komorze nabojowej nie ma naboi, następnie przedstaw je wraz z bronią do kontroli, potem oddaj strzał kontrolny, zabezpiecz broń, dołącz magazynek a drugi wraz z bronią schowaj do kabury/ pudełka

13. Składanie się, celowanie, strzelanie "na sucho" dozwolone jest tylko na linii ognia lub miejscu do tego wyznaczonym, stanowisku strzeleckim z odłączonym magazynkiem

14. Naprawy, regulacje i czyszczenie broni należy wykonywać w miejscach do tego celu wyznaczonych

15. Poza strzelnicą broń przenosi się w sposób uniemożliwiający jej samoczynne zadziałanie

16. Zabrania się wynoszenia poza strefę strzelań i strzelnicę znalezionej lub niewykorzystanej amunicji, w tym niewypałów


IV . SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY:
1. Na strzelnicy komendy wydaje tylko prowadzący strzelanie, a w razie zauważenia niebezpieczeństwa komendę "Stop" lub "Przerwij ogień" może wydać każda osoba znajdująca się na strzelnicy

2. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie

3. Należy przestrzegać przepisów dotyczących postaw z wyłączeniem osób niepełnosprawnych

4. Po komendzie "Stop" lub "Przerwij ogień" wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę , należy bezzwłocznie przerwać strzelanie

5. Wszyscy strzelający i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia powinny używać wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących do ochrony słuchu

6. Strzelający powinni używać bezodpryskowych okularów ochronnych

7. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach i obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi, pod ścisłym nadzorem opiekuna

8. Zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych do strefy strzelań. Zakaz ten nie dotyczy osób upoważnionych do nadzoru i prowadzenia strzelań

9. Każdy kto narusza postanowienia regulaminu strzelnicy a w szczególności zasady bezpieczeństwa zostanie z niej usunięty


Na podstawie Ustawy o broni i amunicji, Rozporządzenie MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic
Dz. U nr 18, poz. 234 z 2000 r., z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2000 r. nr 51 poz. 618 i nr 23 poz. 238 z 2002 r.)