REGULAMIN STOWARZYSZENIA KLUB STRZELECKI „BASTION” W ZGORZELCU

§ 1
1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Sportowego Klubu Strzeleckiego BASTION w Zgorzelcu.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki BASTION w Zgorzelcu,
b) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Sportowego Klubu Strzeleckiego BASTION w Zgorzelcu,
c) składce - należy przez to rozumieć składkę członkowską,
d) regulaminie - należy przez to rozumieć "REGULAMIN STOWARZYSZENIA KLUB STRZELECKI BASTION W ZGORZELCU".
3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§ 2


1. Członkiem stowarzyszenia zostaje się od momentu zaksięgowania składki członkowskiej na koncie bankowym Stowarzyszenia.
2. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.
3. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.
4. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia.


§ 3


1. Składka członkowska opłacana jest:
a) za cały rok,
b) z góry,
c) w terminie do końca lutego każdego roku,
d) wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.
2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:
a) imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy,
b) okres, za który składka jest opłacona.
3. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt. 2 umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.


§ 4


1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa także na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia w trakcie danego roku kalendarzowego.


§ 5


1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.
3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.


§ 6


1. Ewidencja Składek Stowarzyszenia prowadzona przez osobę wskazaną w § 2 pkt. 3 jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składkowych.
2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia osoba wskazana w § 2 pkt. 3 sporządza wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.
3. Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
5. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.
6. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.


§ 7


1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:
a) składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia
b) składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia
2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek.


§ 8


1. Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia jest ustalana:
a) na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
b) w drodze uchwały,
c) w głosowaniu jawnym.


§ 9


1. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego od daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia jest uiszczenie zadłużenia powstałego od daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.


§ 10


1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu 22.07.2017 r.